ZNAK RÓWNOŚCI

Kania na IX Zjeździe PZPR postawił znak rów­ności między realizacją porozumień sierpniowych i „so­cjalistyczną odnową” a dalszym rozwojem społeczno- -gospodarczym kraju. „Socjalistyczna odnowa — stwierdza się w uchwale programowej IX Zjazdu PZPR — to przywracanie fundamentalnych wartościWśród przyczyn niepowodzenia polityki społeczno-gos­podarczej w latach siedemdziesiątych szczególne miej­sce zajmowała przewaga marzeń nad rzeczywistością. W marzeniach tych Polska miała stać się w ciągu dziesięciolecia dziesiątą potęgą gospodarczą współczes­nego świata, z nowoczesnym przemysłem, zmodernizo­waną infrastrukturą, wykształconymi i dobrze sytuo­wanymi ludźmi. Podporządkowano temu politykę spo­łeczno-gospodarczą, jej środki i narzędzia.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)