ZMARNOWANA SZANSA

Potrzeba zmiany istniejącego stanu rzeczy pojawiła się już w pierwszych miesiącach sprawowania władzy przez ekipę E. Gierka. Nieskuteczność systemu funk­cjonującego w latach sześćdziesiątych była aż nadto widoczna. Nic więc dziwnego, że na VI Zjeździe PZPR problemowi temu poświęcono wiele uwagi.Postanowiono „umocnić rolę centralnych ośrodków planowania” oraz „rozszerzyć samodzielność i inicjatywę zjednoczeń, kombinatów i zakładów pracy”, „od­biurokratyzować” plan roczny, a na czoło wysunąć pię­cioletni narodowy plan społeczno-gospodarczy. Zmia­ny w systemie funkcjonowania miały mieć „komplek­sowy charakter”, z uwzględnieniem wszystkich szcze­bli gospodarki narodowej, od najwyższego poczyna­jąc, a na przedsiębiorstwie kończąc. Te ostatnie po­winny — zgodnie z uchwałą VI Zjazdu PZPR — mieć warunki „uzyskiwania korzyści wynikających z; lepszej gospodarności i ponosić ekonomiczne konsekwencje złe­go gospodarowania”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)