ZŁE WYKORZYSTANIE CZASU

Złe wykorzystanie czasu pracy nie było zresztą je­dynym ograniczeniem wzrostu wydajności pracy. Rów­nocześnie miało miejsce olbrzymie marnotrawstwo su­rowców i materiałów do produkcji maszyn i urządzeń, pomieszczeń produkcyjnych.Lekarstwem miały być nowe fabryki, nowe inwe­stycje. Edward Gierek był przekonany, że moderniza­cja produkcji, zautomatyzowana, często importowana nowoczesna technika wpłynie pozytywnie na wzrost wydajności pracy, niejako „wymusi” lepszą organiza­cję i dyscyplinę pracy, wyższą kulturę pracy. Z bie­giem lat oczekiwania te się nie realizowały, a nie naj­lepsza organizacja i dyscyplina pracy nie pozwalały uzyskać pełnych efektów w nowych fabrykach. A in­westycje wymagały coraz większych nakładów; po trzech latach, 1971—1973, nakłady te były większe, niż to przewidywano na całe pięciolecie 1971—1975, przy czym realizacja inwestycji nie skłaniała do optymizmu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)