ZJAWISKA ŻYWIOŁOWE

Zjawiska żywio­łowe występujące w planowej gospodarce socjalistycz­nej mogą wprawdzie rozsadzać jej instytucjonalne ramy, jednakże nie zapewniają — jak się to dzieje w rynkowej gospodarce kapitalistycznej — możliwo­ści reintegracji procesów społeczno-gospodarczych na nowych podstawach w sposób samoczynny. Zawsze okazują się tutaj niezbędne działania korygujące i de­cyzje regulacyjne podejmowane na szczeblu zarzą­dzania całym układem.Powyższe cechy funkcjonowania planującego spo­łeczeństwa socjalistycznego stanowią obiektywną przesłankę „świadomej dyscypliny pozytywnego bo­hatera”, ulokowanego w strukturze współzależności mechanizmu życia zbiorowego. Jednakże nawet ob­serwowany z tej perspektywy obraz stosunków mię­dzyludzkich może okazać się bardziej skomplikowa­ny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)