ZARZUTY POD ADRESEM POLITYKI

Do zarzutów pod adre­sem polityki społecznej zaliczyć należy również „nad­mierne różnicowanie zarobków i dochodów” (czego wy­razem był malejący udział płacy minimalnej w płacy średniej), niedostateczny rozwój spożycia zbiorowego (ochrona zdrowia, komunikacja publiczna, szkolnictwo itp.). To wszystko potęgowało — jak stwierdza uchwa­ła programowa IX Zjazdu — tendencje inflacyjne i wpływało na narastanie nierównowagi rynkowej. W uprzywilejowanej pozycji znajdowała się jedynie kadra kierownicza, mająca najwyższe dochody i naj­łatwiejszy dostęp do deficytowych dóbr.W sferze polityki gospodarczej zarzutów nie było mniej. Do najważniejszych zaliczono: nadmierne za­dłużenie państwa za granicą; w przygotowanej na VI plenum KC PZPR Informacji o przebiegu i tle wyda­rzeń strajkowych uznano, że wprawdzie w łatach 1975 polityka kredytowa była prawidłowa, jed­nakże w latach 1976—1980 przekroczono dopuszczalne granice zadłużenia, nieracjonalnie wykorzystując przy tym uzyskane środki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)