ZAMYSŁ PODWYŻSZENIA CEN

O    zamyśle podwyższenia cen detalicznych żywności świadczą już pewne sformułowania w referatach E. Gierka i P. Jaroszewicza wygłoszonych na VII Zjeź­dzie. „.leżeli chodzi o konkretne zamierzenia — stwier­dził E. Gierek — to w rok przyszły wejdziemy z obec­nym układem cen. Problem struktury cen podstawo­wych artykułów żywnościowych wymaga jednak dal­szej analizy, a w szczególności uwzględnienia ogólnej sytuacji gospodarczej i naszych rezerw. Analizy ta­kiej dokonać powinien rząd w przyszłym roku i po konsultacjach z ludźmi pracy przedstawić odpowiednie wnioski.” „Przy obecnym wysokim poziomie spożycia mięsa dodatku innych produktów żywnościowych — dopowiadał P. Jaroszewicz — zastanowimy się także nad strukturą spożycia i wynikającymi stąd wnioska­mi.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)