WZROST WYDAJNOŚCI PRACY

Nie można bowiem pogodzić tak wysokiego jak w la­tach 1971—1973 opłacania wzrostu wydajności pracy z finansowaniem olbrzymich inwestycji. Albo — albo. Albo piąci się za postęp z tytułu lepszego wykorzysta­nia czynników pozatechnicznych (a więc lepszej dys­cypliny i kultury pracy, lepszej organizacji pracy itp.), albo płaci się za lepszą technikę produkcji (za postęp techniczny). Nie można płacić za jedno i drugie równo­cześnie.Nieprzestrzeganie tej zasady było wtedy przede wszystkim następstwem ,,regulacji płac” dokonywa­nych bez powiązania ze wzrostem wydajności pracy. Szybki rozwój przemysłu, budownictwa i innych dzia­łów gospodarki wpłynął ponadto na olbrzymie zapotrze­bowanie na ludzi, przez co przedsiębiorstwa licytowa­ły się w oferowaniu korzystnych warunków pracy, pro­ponując coraz wyższe płace.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)