WZROST NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

Za to bardzo wolny wzrost nakładów inwe­stycyjnych w sektorze indywidualnym uzależnił silniej przyrost produkcji rolnej od warunków atmosferycz­nych. le zaś były złe — produkcja więc spadała.Pogarszanie się ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju zaczęło jeszcze dodatkowo oddziaływać negatywnie na rolnictwo. Wyrazem tego były malejące dostawy wę­gla, a także planowo zmniejszające się udziały środ­ków na rolnictwo w ogólnych nakładach inwestycyj­nych .Praktyki te pozostawały w sprzeczności z formalny­mi ocenami i deklaracjami. Biuro Polityczne wielo­krotnie zajmowało się sytuacją w rolnictwie. W 1974 roku na XV Plenum KC PZPR nakreślono długofalo­wy program rozwoju rolnictwa. Na początku 1977 ro­ku VI Plenum KC PZPR podjęło znowu sprawy rol­nictwa.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)