WYDZIAŁY PRODUKCYJNE

Prze­kształcono je w wydziały produkcyjne, wyposażono w lepsze maszyny, zaopatrzono w surowce. Cóż jed­nak z tego, skoro przedsiębiorstwa te pozbawione zo­stały swego dotychczasowego charakteru, zmieniły pro­fil, utraciły znaczną część kadry. Zniknęły też z ryn­ku setki wyrobów produkowanych poprzednio przez drobną wytwórczość.Szczęście miały małe zakłady w Katowicach i War­szawie: ich promotorzy byli tu na tyle silni, że nie poddali się naciskom wielkiego przemysłu. Szczęście miała też garstka małych zakładów w innych regio­nach kraju.Trzeba przyznać, że w całym okresie powojennym małe zakłady traktowane były w Polsce po macosze­mu. Ich udział w produkcji przemysłowej był u nas mniejszy niż w innych krajach. W połowie lat siedem­dziesiątych stanowiły one w naszym kraju ll,3°/o wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniały 0,7% siły ro­boczej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)