WSPÓŁZALEŻNOŚĆ DZIAŁAŃ

Cho­dzi o współzależność działań skoordynowanych w ra­mach planu, która sprawia, że poziom zaspokojenia uwzględnionych w planach potrzeb jednostek zależy od efektywnego działania całego systemu. Chociaż wytwarzane w zbiorowym działaniu dobra mogą być dzielone tak albo inaczej, absolutna wielkość przy­padającej na jednostkę części zależy od ich całkowi­tego wolumenu. Okoliczność ta uzasadnia tezę o pod­stawowej zbieżności interesów pracowników instytu­cji uspołecznionych. Jednostki lub grupy mogą dążyć do nieplanowanego zwiększenia własnych korzyści oraz zmniejszenia swoich świadczeń na rzecz innych, jednak w planowo regulowanym systemie działań zbiorowych nie mogą egzystować autonomicznie ochraniać swoich interesów poza systemem insty­tucji uspołecznionych, a pogorszenie sprawności funk­cjonowania tych instytucji i niewykonywanie reali­zowanych przez nie planów zawsze odbija się nieko­rzystnie; na położeniu pracowników.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)