WIELU CZŁONKÓW EKIPY

Stąd też wielu członków ekipy mówiło o potrzebie doskonalenia gospodarki (bo chcia­ła tego komisja d/s doskonalenia systemu, żądały tego przedsiębiorstwa), powoływało różnego rodzaju zespo­ły itd., ale system ekonomiczny konsekwentnie uwa­żało za domenę księgowych, a nie polityków.Informatyka była czymś innym. Tu efekty zastoso­wania nowoczesnych komputerów i sposobów zarzą­dzania były oczywiste i dostrzegalne gołym okiem. Du­że maszyny cyfrowe robiły zresztą wrażenie na każ­dym. Ich obsługa dbała o to. Z góry przygotowane programy, natychmiastowe rozwiązania, oczekiwane wyniki. Informatyka miała też swoją partyjno-rządową ko­misję z wicepremierem M. Jagielskim na czele, po­wołaną w marcu 1973 roku. Przygotowała ona pro­gram rozwoju informatyki w Polsce na lata siedem­dziesiąte, zatwierdzony przez najwyższe władze 5 lu­tego 1974. Szczebel centralny zajmował się zresztą rozwojem informatyki wielokrotnie. Prezydium rządu już w 1971 roku przyjęło program rozwoju przemysłu środków informatyki, a w 1974 roku zaleciło przyspie­szenie rozwoju informatyki w okresie 1975—1980.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)