WAŻNA ROLA CZYNNIKA

Czynnikiem, który odegrał szczególnie ważną rolę, była w tym czasie nasilająca się migracja młodych lu­dzi ze wsi do miasta. O ile bowiem opłacalność pracy w rolnictwie po roku 1974 zmalała, o tyle w przemy­śle szczególnie szybko wzrastały zarobki. Praca była wszędzie, bo i inwestycji przybywało, i zakłady pro­dukcyjne poszukiwały pracowników, nieźle płacąc. Spadek produkcji rolnej był w tych warunkach na­stępstwem oczywistym.Mściło się jednocześnie niedoinwestowanie gospo­darki chłopskiej w latach 1971—1974. Dając 80% pro­dukcji towarowej otrzymała tylko 35% nakładów in­westycyjnych na rolnictwo, przy czym w latach ] 971—1974 nastąpiło tu dalsze pogorszenie. Tymczasem spółdzielnie produkcyjne, które dostarczały niecałe 2% produkcji towarowej, otrzymywały prawie 20% ogól­nych nakładów inwestycyjnych na rolnictwo.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)