W WARUNKACH PRZEMIAN

Tym­czasem w warunkach przemian społeczno-ustrojowych właśnie ten ład ulega erozji. Przygasa siła atrakcyjna i rozmywa się symbolika społeczna wzo­rów „godnego” zachowania się w sytuacjach między­ludzkich dawnej hierarchii, a nowa szuka dopiero swo­jego stylu i sposobu bycia, stawiając jednostkom pyta­nie, jakim być na co dzień, jeśli się w życiu czegoś do­konało (zdobyło cenione kwalifikacje, wykształcenie, stanowisko, odniosło sukcesy zawodowe albo w pra­cy społeczno-politycznej)? Wszystko razem rozsze­rza bardzo skalę indywidualnej inwencji i dowolnoś­ci zachowań uczestników podstawowych sytuacji międzyludzkich społeczeństwa socjalistycznego, gdzie podejmowany na gorąco, często pod wpływem emo­cjonalnego impulsu obrzędowy gest uzurpacyjny oraz błazeński gest niwelacyjny dają początek no­wej symbolice dystansów nowo kształtującej się hierarchii społecznej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)