W PRZECIWIEŃSTWIE DO PODZIAŁU PRESTIŻU

W przeciwieństwie do podziału prestiżu, który do­konuje się na podstawie złożonych skal oceny różnych obiektywnych cech charakterystyki społecznej jednostek, podział dóbr ekonomicznych i władzy wiąże się bezpośrednio z podziałem pracy. Elementy struk­tury społecznej oparte na wspólnocie i rozbieżności interesów grupowych są zarazem elementami me­chanizmu życia zbiorowego. Dlatego też teorie struktury społecznej, które wyodrębniają grupy społeczne w nawiązaniu do podziału dóbr, starają się dociekać przede wszystkim właściwości funkcjonowania tego mechanizmu. Zbliża to je w pewnym stopniu do teorii funkcjonalnych. Zbieżność opera­cyjnego zakresu kategorii pojęciowych, stosowanych w obu typach koncepcji struktury do analizy rze­czywistości społecznej, zawiera jednak diametralnie różną konotację wartościującą i wymowę społeczną. Obserwowany przez pryzmat podziału dóbr funkcjo­nalny podział pracy jawi się jako pole walki skłó­conych interesów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)