UWAGA NA SZCZEGÓŁY

Zwracam tu uwagę na szczegóły, gdyż — jak się za chwilę przekonamy — miały one istotne znaczenie, przede wszystkim ze względu na środki. Autorzy pla­nów rozwoju informatyki mieli ambicje na miarę euro­pejską, „decydenci” wychodzili im naprzeciw. Za­twierdzone plany rozwoju informatyki przewidywały wydatkowanie w latach 1971—1980 łącznie 124 mld zł. Skalę tych wydatków ilustruje porównanie z nakła­dami inwestycyjnymi na rozwój budownictwa miesz­kaniowego. Zgodnie z programem organizacji i rozwo­ju przemysłu mieszkaniowego do 1980 roku, zatwier­dzonym przez szczebel centralny 17 IV 1973, wszyst­kie nakłady inwestycyjne przewidziane na rozwój przemysłu mieszkaniowego w latach siedemdziesią­tych, w związku z planowaną budową 2750 tys. mie­szkań, miały wynieść 95,5 mld zł; były więc: o jedną czwartą mniejsze niż wydatki na rozwój informatyki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)