UTRZYMANIE WYSOKIEJ DYNAMIKI

Wróćmy jednak do lat 1974—1975; dlaczego w tym okresie pomimo utrzymania wysokiej dynamiki roz­woju nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji rynko­wej, czego wyrazem były początkowo trudności w za­kupie mięsa, mebli, samochodów i „paru inny ch grup towarów, a pod koniec 1975 roku nastąpiło pogorsze­nie ogólnej równowagi rynkowej? Przyczyn było wiele.Na pierwszym miejscu wymienić trzeba coraz szyb­sze tempo wzrostu dochodów pieniężnych ludności; o    ile w latach 1971—1973 wzrastały one średniorocznie w tempie 13°/o, o tyle w latach 1974—1975 tempo to uległo przyspieszeniu do 14% rocznie. Równocześnie malało zainteresowanie ludności oszczędnościami, cze­go wyrazem była w latach 1974—1975 drastyczna ob­niżka przyrostu pieniędzy w PKO.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)