UCZESTNIK SYTUACJI

Zdaniem pierwszego uczestnika sytuacji, wytwo­rzony prisez partnera dystans społeczny jest całko­wicie zbędny z punktu widzenia właściwego współ­działania ról przełożonego i podwładnego czy urzęd­nika i petenta — jeżeli w ogóle w grę wchodzi taki stosunek zależności — a także stanowi on przekro­czenie posiadanych przez niego w ramach organiza­cji społecznej upoważnień. Zdaniem drugiego, po­ufałość, na którą pozwala sobie z kolei jego partner, podważa autorytet władzy i ładu społecznego, grozi anarchią i rozprzężeniem. A więc ponownie, poprzez niestosowność, która stanowi swojego rodzaju akt indywidualnej kreacji sytuacji społecznej, wracamy do pojedynku jako metody — jeśli nawet tym ra­zem nie tyle ustalania kolejności rywali — to w każ­dym razie podkreślania albo, przeciwnie, zamazywa­nia występującego między nimi dystansu.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)