TRUDNOŚĆ SOCJOLOGICZNEGO ZDEFINIOWANIA

Dopiero odpowiedzi na te; pyta­nia nadają odpowiednie oświetlenie i sugestywność wydobywanym następnie cechom tożsamości spo­łecznej antagonisty.Trudność socjologicznego zdefiniowania antagoni­sty — a także samego siebie naprzeciw niego — mo­że przyczyniać się do wyobcowania społecznego jed­nostki. Staje się ona skłonna do przejawiania nieuf­ności wobec pozbawionego znaków rozpoznawczych otoczenia., gdzie — zamiast łączyć się z jakąś okre­śloną grupą społeczną — będzie szukała raczej oso­bistych przyjaźni i zaciągała wzajemne zobowiąza­nia w wąskim kręgu „wypróbowanych osób”. Będzie też starała się bronić swych interesów na własną rę­kę, bez oglądania się na sądy otoczenia, pozwalając sobie na odstępstwa od tego, co sama byłaby gotowa u kogoś uznać za „godne postępowanie”, pod pozo­rem, że „tak robią inni”.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)