SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Po wyeliminowaniu wpływu zmiany cen świato­wych na handel zagraniczny Polski w 1975 roku oka­zało się, że rozmiary eksportu z Polski zwiększyły się tylko o 2°/o, a importu — aż o 18%.Ta szczegółowa analiza rozwoju polskiego handlu zagranicznego w obrocie z krajami kapitalistycznymi w 1975 roku została przeprowadzona po to, by wyka­zać, że właśnie w tym roku przekreślone zostały osta­tecznie szanse na powrót bilansu płatniczego do rów­nowagi; jasne się stało bowiem, że lata 1971—1975 nie zwiększyły potencjału eksportowego, wzmogły zaś im- portochłonność gospodarki. Wyrazem tego był dalszy, już poważny, wzrost zadłużenia kredytowego (o 3,5 mld dolarów). Na koniec 1975 roku zadłużenie to osiągnęło 1,6 mld dolarów w kredytach krótkookresowych oraz 7 mld dolarów w kredytach średnio- i długotermino­wych, co stanowiło 161% rocznej wartości eksportu do krajów kapitalistycznych w roku 1975.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)