SZCZEGÓLNA UWAGA

„Szczególną uwagę przykła­dać musimy do wzrostu wydajności pracy. Nie może­my uznać za zadowalające osiągniętych w tej dziedzi­nie rezultatów, przede wszystkim dlatego, że główną ich podstawą, jak dotychczas, jest wprowadzenie no­wych technologii i nowych, wydajniejszych urządzeń, a więc czynników bezpośrednio związanych z inwesty­cjami. Ciągle niedostatecznie natomiast wykorzystuje się pozainwestycyjne czynniki wzrostu wydajności pra­cy.” „W roku 1974 — kontynuował E. Gierek — spię­trzą się zobowiązania wynikające ze wzrostu płac i do­chodów ludności, z polityki socjalnej, z szybkiego wzro­stu zatrudnienia, a także z szerokiego programu in­westycyjnego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)