SYMPTOM NARASTANIA DYSPROPORCJI

Symptomem narastania dysproporcji było przede wszystkim znacznie szybsze niż wzrost produkcji prze­mysłowej i rolnej zwiększanie się dochodów pienię­żnych ludności, co przy stabilizacji cen groziło trudno­ściami na rynku. Dysproporcje pogłębiało to, że tempo wzrostu produkcji przemysłowych artykułów rynko­wych było wolniejsze od przyrostu produkcji wyro­bów przemysłowych przeznaczonych na zaopatrzenie produkcji oraz inwestycji. Sytuacja stawała się szcze­gólnie trudna na rynku żywnościowym, zwłaszcza mięsnym. Ludność kierowała zwiększone dochody pie­niężne na zakup dodatkowych ilości mięsa. Często wzrost dochodów pieniężnych o 1% zwiększał wydatki na mięso więcej niż o 1%. Jest to zjawisko naturalne w krajach o relatywnie niskim spożyciu mięsa na oso­bę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)