STEREOTYPY SYTUACJI

Stereotypy sy­tuacji postrzeganych z dołu i z góry struktury zależ­ności służbowych nierzadko zapewne spotykają się ze sobą, dostarczając dopełniających się wzajemnie obra­zów obu uczestników. Bohater autobiograficznej opo­wieści o tym, jak „porwał za sobą, zmobilizował” ludzi do lepszej pracy, aktywności politycznej itp., może pojawiać się jako „człowiek oddany sprawie” albo „ofiarny działacz” w opowieści innego uczestni­ka tej samej sytuacji, któremu stworzył dobrą szan­sę życiową albo dostarczył budującego przykładu po­stępowania. Konkretna decyzja personalna lub sym­boliczny gest uznania, skierowane przez przełożone­go do kogoś, kogo uważa za „lojalnego pracownika”, spowodują prawdopodobnie u tamtego uczucie saty­sfakcji wyrażone stereotypowym stwierdzeniem, że „został dostrzeżony”, „został ujęty”, „zyskał uzna­nie” itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)