SPECYFIKA PORZĄDKU SPOŁECZNEGO

Do specyfiki organizacyjnego porządku społecznego, który wiąże się ze sposobem funkcjonowania społeczeństwa so­cjalistycznego, należą przede wszystkim dystanse wynikające ze zróżnicowania zakresu szeroko rozu­mianej odpowiedzialności związanej ze sprawowa­niem rozmaitych funkcji w mechanizmie życia zbio­rowego. Dystanse te zostają zresztą szczegółowo sprecyzowane za pomocą urzędowej nomenklatury oraz odpowiednich przepisów prawa, regulujących uprawnienia i obowiązki poszczególnych stanowisk służbowych i całych zespołów pracowniczych w ra­mach struktury zarządzania. Oczywiście, regulacja ta obejmuje wyłącznie stosunki służbowe i nie roz­ciąga się na inne sytuacje, w których stykać się mogą objęte nią osoby. Pewien charakterystyczny dystans między nimi utrzymuje się jednak na ogół również poza terenem pracy.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)