SŁUSZNA KRYTYKA

Za to słuszna była krytyka małej efektywności gos­podarowania, zwłaszcza wyższych od projektowanych kosztów inwestycji, opóźnień w oddawaniu obiektów do użytku, rozproszenia inwestycji, małej liczby inwe­stycji szybko rentujących itp. W sumie więc — stwier­dził E. Gierek na VIII plenum KC PZPR w 1971 roku —- koszty rozwoju były wysokie i rosły; równowagę gos­podarczą usiłowano w tych warunkach zapewnić drogą ograniczenia wzrostu spożycia (zamrożenia płac i pod­wyżek cen). Celowi temu podporządkowano strukturę produkcji: udział towarów konsumpcyjnych w ogólnej produkcji przemysłowej był zbyt mały wobec potrzeb ludności, zbyt duży był natomiast udział dóbr produk­cyjnych i inwestycyjnych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)