REALNY WZROST PŁAC

W maju 1973 roku Komisja Planowania przesłała władzom dokument pt. Społeczno-gospodarczy rozwój kraju w latach 1971—1975 na tle uchwały VI Zjazdu PZPR i planu pięcioletniego, proponując na lata 1974— —1975 osłabienie dynamiki rozwoju. Dotyczyć to miało przede wszystkim wzrostu płac realnych o 3,5% rocznie; szacowano wówczas, że w sumie płace te i tak zwiększyłyby się w pierwszej poło­wie lat siedemdziesiątych o prawie 30% (choć w pla­nie założono tylko 18%), w konsekwencji założono również zmniejszenie tempa wzrostu funduszu spożycia (do około 7,5% rocznie). Proponowano ponadto prawie trzykrotne obniżenie tempa wzrostu inwestycji (do około 10% rocznie). Pomimo tego przewidywano, że udział inwestycji netto w dochodzie narodowym wzro­śnie w roku 1975 do około 28%, a udział akumulacji (inwestycje plus zapasy) do ponad 35%, a więc do po­ziomu i tak uznawanego za niedopuszczalny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)