PRZYGOTOWYWANY PROGRAM

Partyjno-Rządowa Komisja d/s Informatyki przy­gotowała program przyspieszonego rozwoju informa­tyki w Polsce do końca lat siedemdziesiątych; wersja z roku 1970, przewidująca wydatki na informatykę rzędu 22 mld zł, wydawała się zbyt skromna. Komisja zaleciła podwojenie tej sumy. Milczeniem pominięto nieprzygotowanie gospodarki do efektywnego korzy­stania z informatyki, a także brak kadr, zwłaszcza na­uczycieli. Deficyt środków był tylko jednym z wielu czynników limitujących rozwój informatyki. Nie zaję­to się też problemem koordynacji rozwoju informaty­ki w skali kraju. W 1971 roku powołano wprawdzie Państwową Radę Informatyki, ale zebrała się ona tyl­ko raz. W tym samym roku minister nauki, szkolnic­twa wyższego i techniki powołał również Krajowe Biuro Informatyki. Do końca 1973 roku zajmowało się ono rozdziałem dewiz na import komputerów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)