PRZEDSTAWICIELE PRZYBYLI NA ZJAZD

Zaliczono do nich: czterokrotne przyspieszenie tempa wzrostu płac real­nych w porównaniu z drugą połową lat sześćdziesią­tych, podwyżkę płac wszystkich zatrudnionych w go­spodarce uspołecznionej, stabilizację cen podstawo­wych artykułów żywnościowych, wzrost dochodu na­rodowego o 62%, produkcji przemysłowej o 73% i rol­nej o 22%, podwojenie wartości inwestycji w porów­naniu z poprzednim pięcioleciem, stworzenie 1900 tys. nowych miejsc pracy. Są to tylko najważniejsze licz­by i stwierdzenia. Przyznać trzeba, że wywierały one wrażeni?’ na każdym. Nieprzypadkowo więc na VIIZjazd przybyli z zagranicy przedstawiciele kilkudzie­sięciu partii, w tym wielu pierwszych sekretarzy i prze­wodniczących partii.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)