POTWIERDZENIE ZACHOWANIEM

Jeżeli jednak porządek ‚ społeczny jest zgodnie potwierdzany zachowaniem się obu partnerów, symbolika dystansów umyka na ogół ich uwadze i skupiają się raczej na zagadnieniu funkcjonalnego współdziałania pełnionych ról zawodowyeh. Wyczulenie na zagadnienie ładu pojawia  się dopiero wówczas, kiedy w zachowaniu partnera zostaje dostrzeżona jakaś niestosowność. Wtedy w układ wzajemnych stosunków przestaje być czymś  naturalnym, spontanicznie zaakceptowanym przez obie strony i w postępowaniu partnera zostają wy­odrębnione i poddane osobnej ocenie te jego gesty słowa, które symbolicznie rozdzielają godność mię­dzy nim oraz bohaterem. Niestosowność zachowania się może polegać tutaj zarówno na narzucaniu zbyt sztywnych i odległych dystansów, jak też na pró­bach ich podkopania i niwelacji. Za każdym razem dopuszcza się tego partner pozostający względem bohatera po innej stronie stosunku porządkującego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)