POGORSZENIE SYTUACJI NA RYNKU

Szczególnie pogorszyła się w latach 1974—1975 sy­tuacja na rynku mięsnym. Było to m.in. wynikiem wspomnianego wyżej bardzo znacznego uzależnienia wzrostu popytu na mięso od wzrostu dochodów pie­niężnych. Ale nie tylko, równocześnie nastąpiła zmia­na szeregu innych czynników. Do najważniejszych na­leżało osłabienie tempa przyrostu produkcji; o ile mia­nowicie w latach 1971—1973 wartość dostaw rynko­wych mięsa i przetworów wzrastała w tempie zbliżo­nym do przyrostu dochodów pieniężnych (a więc bar­dzo szybko), o tyle w latach 1974—1975 wzrost ten staje się znacznie wolniejszy (choć nadal jeszcze istnie­je). Coraz znaczniejszy był też wzrost cen mięsa i prze­tworów. Zwolnienie tempa wzrostu dostaw rynko­wych, przy coraz wyższym tempie wzrostu dochodów pieniężnych, musiało, rzecz jasna, spowodowali widocz­ne pogorszenie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)