PODZIAŁ W KONFLIKCIE

Tu znowu jednak jednostronny akcent — tym razem na czynnik postawy — krzy­żuje inne kryteria definicji społecznej antagonisty. „Postawy drobnomieszczańskie” nierzadko bywają obserwowane wśród pracowników instytucji uspo­łecznionych (co nie zawsze daje się tłumaczyć na­wet pochodzeniem wykazujących te postawy osób — „inteligenckim” albo „drobnomieszczańskim”), nig­dy natomiast nie są przypisywane ogółowi członków sektora prywatnego.Toteż zasadniczy podział w konflikcie interesów postrzeganym z góry występuje w sferze postaw i przebiega między „człowiekiem oddanym spra­wie”, w którego roli występuje teraz bohater, a „człowiekiem obojętnym”, „biernym”, „przypadko­wym”, „człowiekiem konfliktowym”, wreszcie „wro­giem” i „reakcjonistą”. Istnieje cała gama stereo­typowych epitetów i powiedzeń pozwalających precy­zyjnie określić stopień odstępstwa w postępowaniu antagonisty od ideału „człowieka socjalizmu . „brak zaangażowania”, „niedbalstwo”, „uprawianie lipy^> „bezideowość”, „rozrabiactwo”, „szkalowanie , „szkodzenie” itp.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)