PODWYŻKA CEN DETALICZNYCH

Ostrej krytyce poddany został system kierowania go­spodarką. Był on mało sprawny, a próby jego dosko­nalenia — niezbyt skuteczne. Przeprowadzano je poza tym niezwykle pospiesznie, co przesądzało o nikłych rezultatach.Podwyżka cen detalicznych z grudnia 1970 roku była więc dla robotników — podkreślił E. Gierek w cyto­wanym wystąpieniu — jedynie pretekstem do wyjścia na ulicę. W rzeczywistości podłoże tego niezadowolenia było znacznie głębsze: brak zaufania do polityki spo­łecznej i gospodarczej kierownictwa partii. Tak obja­wił się protest przeciwko pozostawaniu Polski w tyle za innymi krajami. Nie były to więc wystąpienia przeciw socjalizmowi, lecz przeciw jego wypaczeniom. Socjalizm przyniósł Polsce niepodważalne sukcesy. Zagadnieniu temu po­święcono wiele uwagi, zwłaszcza w Sprawozdaniu KC PZPR za okres między V i VI Zjazdem, gdzie przyto­czono też pozytywy w rozwoju Polski drugiej połowy lat sześćdziesiątych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)