PLAN ROZWOJU INFORMATYKI

Nic więc dziwnego, że to bar­dzo wąskie środowisko (jeżeli wobec ówczesnych in­formatyków można użyć takiego określenia) należało do najbardziej skłóconych w kraju, zorientowane na różne koncepcje, na ogół żywcem przeniesione z kra­jów kapitalistycznych. Polemika rychło zresztą wyszła poza środowisko informatyków; zaangażowani w nią zostali dziennikarze, pracownicy nauki, działacze gos­podarczy, aparat partyjny. Plan rozwoju informatyki w Polsce w latach 1971— 1975 przygotowany w roku 1970 miał charakter czy­sto technokratyczny i był pochodną rozwoju infor­matyki w krajach kapitalistycznych. Za przygotowa­nie tego programu autorzy (głównie z grona informa­tyków) otrzymali pokaźne honoraria; program symbo­lizował więc nie tylko nową treść, ale i nową formułę nagradzania za „nowoczesne koncepcje”. Jego najważ­niejszą wadą było jednak oderwanie od realiów. Nie mógł on więc wykazać popełnianych błędów w proce­sie rozwoju kraju, nie mógł też zapobiec powielaniu tych błędów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)