NIE POMOGŁY OPINIE

Nie pomogły opinie wskazujące, że trzeba rolnictwu pomóc kosztem przemysłu, bo nakłady na rozwój rol­nictwa są nieporównanie małe. Dla przykładu w Sta­nach Zjednoczonych nakłady inwestycyjne na jednego zatrudnionego w rolnictwie są zbliżone do nakładów na jednego zatrudnionego w przemyśle. W Polsce są one trzyipółkrotnie mniejsze. W roku 1975 np. osób czynnych zawodowo (w przeliczeniu na pełnozatrudnio- nych) w przemyśle było 5,1 min, a w rolnictwie — 5,2 min. Tymczasem udział przemysłu w ogólnych nakła­dach inwestycyjnych wyniósł w tym czasie 45,2°/o, rol­nictwa — 13,3%>. Jednocześnie w Polsce na żywność przeznaczono około 42/o ogólnych wydatków na kon­sumpcję, a w Stanach Zjednoczonych udział ten jest prawie o połowę mniejszy. W Polsce więc roln.ctwo powinno być oczkiem w głowie polityków gospodar­czych, było zaś odwrotnie.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)