NAWOŁYWANIE DO KONTYNUACJI

Spojrzenie E. Gierka na występujące w Polsce w tym czasie zjawiska społeczno-gospodarcze odzwiercie­dliła I Krajowa Konferencja Partyjna, która odbyła się w Warszawie w dniach 22—23 października 1973. Na konferencji tej pozytywnie oceniono rezultaty pierw­szych trzech lat działania nowej ekipy. Dynamika sta­ła się głównym celem lat 1974—1975. „W latach tych — stwierdził P. Jaroszewicz — będziemy konty­nuować wysoką dynamikę rozwoju społeczno-gospodar­czego.Do kontynuacji nawoływali też z entuzjazmem prawie wszyscy dyskutanci. Tak myślała zresztą wię­kszość uczestniczących w konferencji działaczy gospo­darczych i politycznych.Czy nie zdawano sobie sprawy z grożącego niebez­pieczeństwa? Sięgnijmy do dokumentów konferencji. „Zadania […], które będziemy realizować w najbliż­szych dwu latach — powiedział Edward Gierek — są trudniejsze od już wykonanych… Musimy […] nade wszystko zwiększyć wydajność pracy i przyspieszyć po­stęp techniczno-organizacyjny. Jest to główne zadanie najbliższych lat.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)