NADMIERNA LICZBA UCHWAŁ

Kierownictwo to podejmowało nadmierną licz­bę uchwał i postanowień, których wykonanie nie było kontrolowane. Większość tych decyzji, nie konsulto­wana ze społeczeństwem, nie uwzględniała narastają­cych sprzeczności społecznych. Było to następstwem woluntaryzmu i autokratyzmu, arogancji, napastliwe­go stosunku do krytyki, lekceważenia opinii i koncepcji powstających poza ośrodkami kierowania. Skłonność do dyrygowania zastąpiła planowanie i zarządzanie go­spodarką. W rezultacie plany były nierealne, a przez to nie zbilansowane. Zrodziło lo głębokie dysproporcje w gospodarce, co spowodowało spadek jej efektywno­ści, wyrażający się marnotrawstwem czasu pracy, su­rowców i materiałów, niską jakością produkcji, a w ślad za tym — nierównowagą na rynku.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)