KONKRETNOŚĆ WIĘZI

Właśnie konkretność, realność tej więzi może sku­tecznie podważać „logikę socjologiczną” uwzględnia­ną przez schematy makrostruktury społecznej, sy­tuując po swojemu jednostkę w społeczeństwie. Dez­integruje ona funkcjonalny podział pracy organizmu społecznego, niweluje dystanse ładu oraz zmienia albo wręcz zaciera linię frontu w konflikcie intere­sów, a czyniąc to, jednocześnie wprowadza charakte­rystyczne zmiany w nadbudowie w postaci „świado­mości spiskowej”. Spajane przez nią grupy mają charakter ulotny i powstają ze splotu doraźnych okoliczności — zewnętrznych impulsów oraz we­wnętrznych inicjatyw indywidualnych, ale jedno­cześnie trwały jako szczególna tendencja integracyj­na w stosunkach międzyludzkich zatomizowanego społeczeństwa. Jest to proces, który toczy się i odna­wia nieustannie pod powierzchnią oficjalnych insty­tucji.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)