KIEROWNICTWO NIEKTÓRYCH BRANŻ

Wymienić tu trzeba w pierwszym rzędzie tendencję do nadmier­nego rozszerzania frontu inwestycyjnego, do pozaplanowego wzrostu inwestycji i naruszania proporcji w ich strukturze. Wskutek nacisku poszczególnych branż na umieszczanie określonych przedsięwzięć w planie nawet w drodze zaniżania przewidywanych ko­sztów, pewne inwestycje okazały się droższe, niż pla­nowano, a niektóre nie osiągnęły dostatecznej kom­pleksowości i wielkoseryjności produkcji, co zmniej­sza efekty rynkowe oraz eksportowe. […] Kierownic­twa niektórych branż i zakładów nie zapewniły peł­nych efektów z licencji, głównie wskutek zbyt długich okresów ich wdrażania, a także niepodjęcia w porę prac nad ich dalszym doskonaleniem. W szeregu przed­siębiorstw miały też miejsce naruszenia dyscypliny za­trudnienia i płac. […] Nadal poważnym problemem w wielu zakładach jest niska jakość produkcji, zwłaszcza artykułów rynkowych.”

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)