KIEROWANIE GOSPODARKĄ

W rezultacie kierowanie gospodarką było niezwykle utrudnione. Stąd też funkcjonowały równocześnie po­zory i rzeczywistość. Pozornie decydował szczebel cen­tralny — rząd. Rząd wydawał dziesiątki zarządzeń, po­dejmował setki szczegółowych decyzji, Komisja Pla­nowania opracowywała szczegółowe plany… a życie to­czyło się swoją koleją, zgodnie z zasadą, że kto spryt­niejszy, ten lepszy — lepszy przede wszystkim w za­kresie możliwości inwestowania. Swego rodzaju fenomenem okazał się ówczesny mi­nister przemysłu maszynowego. Otrzymywał on naj­więcej środków na inwestycje, popierali go prawie wszyscy wicepremierzy,, ustępowali mu nawet najbar­dziej uparci. Był on też pierwszy na liście kredyto­biorców. Z jego inicjatywy wzięto kredyty na rozbu­dowę przemysłu samochodowego i traktorowego, na modernizację produkcji autobusów i ciężarówek, na wy­twarzanie telewizorów kolorowych i dziesiątków in­nych wyrobów. Minister ów obiecywał szybkie efekty i słowa dotrzymał, nawet jeżeli wymagało to niemalże pomocy sił magicznych.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)