FORMALNY UKŁAD ZALEŻNOŚCI

Jed­nak formalny układ zależności międzyludzkich nie przesądza jeszcze psychologicznego znaczenia sytua­cji dla uczestniczącej w nich jednostki. Hierarchiczność sytuacji „pozytywnego bohatera” nie przeszka­dza mu — lecz przeciwnie, pomaga — w utożsamia­niu się z partnerem pod względem realizowanych zespołowo w międzyszczeblowej kooperacji celów i wydziela jego zakres uprawnień i odpowiedzialno­ści. Współzależność połączonych, wzajemnie wspoma­gających się działań przybliża ich do siebie pod względem psychologicznym jako członków jednego zespołu.Stereotypowe zestawienia bohatera z partnerem działającym z pozycji nadrzędności kładą akcent na zgodne współdziałanie odmiennych co do swej tre­ści funkcji, które uzupełniają się wzajemnie w zbio­rowym dziele.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)