FORMA EFEKTU

„My, chłopi, gorzej mieszkamy, ubiera­my się i jemy” niż „oni, zwykli pracownicy, utrzy­mujący się z państwowej posady”; „ja długo ślęcza­łam nad książkami, a teraz żyję dużo skromniej” niż „one, które wtedy bawiły się, a teraz idą do kościoła w futrach i pelisach”; „boli mnie to, że my, służba rolna, pobieramy niższe wynagrodzenie” niż „inni fachowcy” itd. Specyficzne środowiskowe stereotypy grupowego upośledzenia, w rodzaju „chłop ma ciężki żywot”, „nie warto się uczyć”, „nie warto poświęcać się (pracować) dla innych” itp., mieszczą się w ogólnej formule „zostać pomi­niętym”. Formuła ta wyraża psychologiczno-społecz­ny efekt upaństwowienia środków produkcji, pole­gający na rozdwojeniu społecznego odniesienia w ocenie własnego położenia, gdzie, zamiast jedno­znacznie skierowanego na przeciwnika antagoniz­mu, pojawia się zawiść w stosunku do tych, których potrzeby są w mechanizmie życia zbiorowego lepiej zaspokajane, oraz pretensja do szafarza wspólnie wytwarzanych dóbr.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)