ETAPY PRACY KOMISJI

Powołano jednocześnie sześć zespołów: do spraw lep­szego wykorzystania siły roboczej, zasobów material­nych, nauki i handlu zagranicznego, doskonalenia ad­ministracji państwowej i systemu ekonomiczno-finan­sowego w organizacjach gospodarczych. Zmian tych dokonano przy akompaniamencie zachwytów nad „efek­tami” pierwszego etapu pracy komisji; zmianom pa­tronował Edward Gierek, a komentowali je ministro­wie, dyrektorzy zjednoczeń i przedsiębiorstw oraz in­ni członkowie komisji.W rzeczywistości drugi etap pracy komisji oznaczał jej zmierzch i jakkolwiek istniała ona do końca lat sie­demdziesiątych, jej praca nie miała już wtedy żadne­go wpływu na politykę społeczno-gospodarczą. Prawie wszyscy członkowie prezydium komisji z biegiem lat utracili pierwotnie zajmowane stanowiska (i tak: J. Szydlak przestał być sekretarzem ekonomicznym KC PZPR, Z. Madej — kierownikiem wydziału ekonomi­cznego KC PZPR, M. Jagielski — przewodniczącym Komisji Planowania, itp.); stąd też wypracowane pod ich opieką koncepcje mogły być jedynie przesłane do rozpatrzenia nowym szefom poszczególnych działów administracji gospodarczej i państwowej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)