DRUGA GRUPA PRZYCZYN

Drugą grupę przyczyn stanowiły niewspółmiernie małe w stosunku do potrzeb dostawy towarów rynko­wych. Już w latach 1971—1973 rosły one wolniej od dochodów pieniężnych ludności. W latach 1974—1975 tempo wzrostu dochodów rosło, a dostaw towarów rynkowych — malało. Obliczona w cenach stałych wielkość dostaw rynkowych stała się zaskakująco ma­ła. Co gorsza, szybko narastać zaczęły w sklepach i ma­gazynach zapasy bubli; w latach 1971—1975 ich war­tość wzrosła o 50°/o, osiągając kwotę prawie 200 mi­liardów zł, co jak na ówczesne czasy było wielkością szokującą. Bardzo znaczny wzrost płac i innych do­chodów pieniężnych ludności nie wpłynął niestety w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych na poprawę wydajności i jakości pracy, m.in. ze względu na fakt, że ponad jedna trzecia tego przyrostu była rezultatem tzw. regulacji płac wszystkich pracowników, nie ma­jącej nic wspólnego z efektywnością gospodarowania.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)