Kategoria: Socjologia społeczeństwa

FORMALNY UKŁAD ZALEŻNOŚCI

Jed­nak formalny układ zależności międzyludzkich nie przesądza jeszcze psychologicznego znaczenia sytua­cji dla uczestniczącej w nich jednostki. Hierarchiczność sytuacji „pozytywnego bohatera” nie przeszka­dza mu — lecz przeciwnie, pomaga — w utożsamia­niu się z partnerem pod względem realizowanych zespołowo w międzyszczeblowej kooperacji celów i wydziela jego zakres uprawnień i odpowiedzialno­ści. Współzależność połączonych, wzajemnie wspoma­gających się działań przybliża ich do siebie pod względem psychologicznym jako członków jednego zespołu.Stereotypowe zestawienia bohatera z partnerem działającym z pozycji nadrzędności kładą akcent na zgodne współdziałanie odmiennych co do swej tre­ści funkcji, które uzupełniają się wzajemnie w zbio­rowym dziele.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

DWIE STRONY

Z jednej strony jestem „ja” — boha­ter własnej opowieści — który „nie zawiodłem za­kładu”, „pracę swoją od samego początku traktowa­łem bardzo poważnie”, „ja” — mający „zdolność szybkiego przyswajania rzeczy nowych, trochę ini­cjatywy i zmysłu organizacyjnego”. Z drugiej strony jest „on” — „mój przełożony” — który „był ze mnie zadowolony”, „docenił mnie i obdarzył zaufa­niem”, „chwalił i stawiał za wzór innym”, „w uzna­niu zasług szybko awansował”. Autorytet społeczny stanowiska władzy zostaje tutaj oparty przede wszy­stkim na zaakceptowaniu jego zakresu kompetencyj­nego, a oprócz tego na zaufaniu do trafności ocen i kwalifikacji kierowniczych wykazywanych przez sprawującą je osobę.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

TRAFNA DECYZJA PERSONALNA

Za sprawą trafnej decyzji per­sonalnej dobry przełożony potrafi wylansować na „pozytywnego bohatera” nawet kogoś, kto do tej pory uważał się za „przeciętniaka”. Stąd zestawienie siebie „młodego”, „nie mającego jeszcze rozeznania w pracy” z protektorem, który „serdecznie rozma­wiał ze mną i zachęcał do pracy w środowisku”, „zaproponował ważną funkcję, mówiąc, że choć je­stem młody, ale widać u mnie poważny stosunek do. rzeczywistości”, którego „słowa ośmieliły mnie”.Również zestawienia z partnerem występującym w pozycji podporządkowanej podkreślają organicz­ność wzajemnego stosunku. W samookreśleniach bo­hatera względem swojego vis-a-vis społecznego daje się jednak niekiedy wyśledzić przekonanie o własnej misji oraz ton z lekka protekcjonalny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

PERSPEKTYWY OBSERWACYJNE

Ja” zosta­łem „skierowany tutaj, aby uzdrowić stosunki”, „tłumaczyłam robotnikom, że na złej pracy tracą”, „sprawnie kierowałem ludźmi i potrafiłem popędzić tych guzdrzących się” itd. Natomiast „on” — albo częście j tym razem „oni” — „liczyli na mnie, zgodzi­li się iść ze mną ręka w rękę i nie zawiedli się”, „zawsze mnie posłuchali i lubili mnie”, „wkrótce zaakceptowali mnie jako brygadzistę”. W zespoło­wym działaniu splatają się ze sobą, tworząc razem zbiorowe wartości, z jednej strony — odpowiedzial­ność, talent, doświadczenie bohatera, z drugiej — ufność, pracowitość* dobre chęci wykonawcy jego poleceń.A zatem obie perspektywy obserwacyjne „pozy­tywnego bohatera” na partnerów, którzy wchodzą do akcji z innych szczebli organizacji działań zbio­rowych, są ze sobą idealnie zbieżne.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂