Kategoria: Socjologia społeczeństwa

POD WZGLĘDEM CECH

Będziemy natomiast starali się dowiedzieć, pod względem jakich cech charaktery­styki społecznej jednostka zestawia siebie z otocze­niem w trakcie stereotypowego postrzegania sytua­cji — w jakich kategoriach utożsamia się z nim, a w jakich mu przeciwstawia. Innymi słowy, chodzi o  ustalenie, w jaki sposób struktura dramaturgiczna sytuacji międzyludzkich nakłada się w potocznej świadomości na strukturę pozycji i ról społecznych organizacji życia zbiorowego.Widzenie struktury społecznej przez pryzmat sy­tuacji bezpośrednich bywa tak samo zmienne, jak zmienne są sytuacje, w których uczestniczy jedno­stka. Za pomocą odmiennych cech — a niekiedy rów­nież wzdłuż innych podziałów — określa swoją toż­samość społeczną na tle otoczenia ten, kto odnosi sukcesy, oraz ten, kto boryka się z przeciwnościami, ten, kto może liczyć na czyjąś pomoc, oraz ten, kto pozostaje samotny.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

UWYDATNIENIE W OCENIE

Uwydatniające się w ocenie wy­darzeń międzyludzkich cechy struktury społecznej zależą od osobistego znaczenia zdeterminowanych mechanizmem życia zbiorowego sytuacji dla jedno­stki, która w nich uczestniczy. Układają się one za­tem według wyróżnionych w przedstawionym wcześ­niej schemacie klasyfikacyjnym osi fabularnych. Tak się składa — ale chyba nie jest to tylko dziełem przypadku — że zmienność emocjonalnej atmosfery postrzegania nawiązuje do pewnych wciąż żywych w świadomości społecznej tradycji ujmowania zjawi­ska struktury społecznej.„Pozytywny bohater” określa swoją tożsamość w „zdrowym społeczeństwie” zestawiając się bezpośred­nio przynajmniej z jednym spośród trzech typowych uczestników sytuacji międzyludzkich.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

FUNKCJONALNIE ZRÓŻNICOWANY ORGANIZM SPOŁECZNY

Przede wszy­stkim ma on okazję zestawić siebie z partnerem, któ­ry występuje w stosunku do niego jako miarodajny wyraziciel społecznych wymagań i kryteriów oceny jednostki. Na ogół jest to przy tym ktoś, kto w ra­mach organizacji życia zbiorowego ma upoważnienie do tego, żeby zlecać bohaterowi zadania i nagradzać lub karać go w zależności od pozibmu ich wykonania. Po wtóre, ma okazję zestawiać siebie z partnerem, który tak jak i on otrzymuje do wykonania zadania i jest  nich rozliczany. Ci dwaj partnerzy stanowią nieodzowny składnik ukształtowania sytuacji „pozy­tywnego bohatera”, nawet jeżeli w danym momen­cie nie są w niej bezpośrednio obecni. Bohater ten bowiem musi być wyróżniony przez kogoś i na tle kogoś.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

OSOBA UPOWAŻNIONA

Poza tym jeszcze on sam może występować w stosunku do otoczenia jako osoba upoważniona i wtedy ma okazję zestawiać siebie z partnerem trzeciego typu — takim, który w ramach organizacji życia zbiorowego został podporządkowany jemu sa­memu. A zatem pod względem formalnym sytuacje „po­zytywnego bohatera” odznaczają się wybitnie hie­rarchiczną strukturą. Stale oddziałujący na ich ukształtowanie pierwszy partner wchodzi do akcji z wyższego, niż reprezentowany przez bohatera, szczebla organizacji życia zbiorowego. Jeżeli zaś w akcji pojawia się również trzeci partner, sytuacje te powstają ze splotu wzajemnych oddziaływań przedstawicieli aż trzech szczebli organizacyjnych, gdzie bohater odgrywa rolę ogniwa pośredniego.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂