Kategoria: Marzenia a rzeczywistość

PRZYHAMOWANIE TEMPA

Pośrednio więc musiały przyhamować tempo wzrostu stopy życiowej. Chciano tym samym ułatwić realiza­cję programu tzw. industrializacji. A był to program niebagatelny: początkowo zaplanowany na sześć lat, potem zaś rozciągnięty na kolęjne pięciolecia. Obie­cany wstępnie termin szybkiej poprawy warunków ży­cia ludności przesunięto o parę lat. Rozgoryczyło to robotników czekających niecierpliwie na poprawę — czemu nie należy się dziwić, wziąwszy pod uwagę nie­dostatek zarówno w czasie wojny, jak w okresie bez­pośrednio po wojnie. Podniesienie norm potraktowali oni jako jeden z ważniejszych powodów do wyjścia na ulicę. Wykorzystano przy tym moment znacznego osła­bienia władzy centralnej, i to nie tylko w Polsce.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

WERYFIKACJA PROGRAMU

Po śmierci Stalina, a następnie Bieruta rozluźniono wprawdzie nieco gorset ściskający swobody demokra­tyczne, oczekiwania społeczeństwa były jednak daleko większe. Nic więc dziwnego, że w parę miesięcy po czerwcu 1956 przyszły wydarzenia październikowe, któ­re doprowadziły do zmiany ekipy politycznej i znacz­nej liberalizacji polityki. Nastąpiła też pewna popra­wa warunków życia w mieście i na wsi; zwiększono nakłady inwestycyjne na rozwój przemysłów konsump­cyjnych, rolnictwa i usług. Zweryfikowano program industrializacji, zmniejszając tempo rozwoju przemy­słu ciężkiego, zwłaszcza hutnictwa. Zapowiedziano dal­szy długofalowy wzrost stopy życiowej.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

SFORMUŁOWANA POLITYKA

Polityka społeczno-gospodarcza, sformułowana w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, przyniosła począt­kowo szereg pozytywnych efektów. W drugiej poło­wie lat sześćdziesiątych jednakże zostały one zdomi­nowane przez narastające szybko zjawiska kryzysowe. Ich wyrazem było bardzo niskie tempo wzrostu stopy życiowej. Popyt ludności spowodowany wzrostem płac i innych form dochodów przekroczył możliwości jego zrównoważenia, zwłaszcza w zakresie mięsa i przetwo­rów. W roku 1970 postanowiono przeciwdziałać temu przez wzrost cen detalicznych. I tym razem trzeba więc było zastosować metodę zaciskania pasa. Spowo­dowało to niezadowolenie i opór robotników Wybrzeża, a w następstwie doprowadziło do ustąpienia ekipy po­litycznej Gomułki.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂

NOWA EKIPA

Nowa ekipa cofnęła zapowiedzianą podwyżkę cen żywności, ogłosiła szeroki program reform, wyszła na­przeciw postulatom robotników Wybrzeża. Jak pod do­tknięciem czarodziejskiej różdżki wszystko się zmieni­ło na lepsze. Poprawiło się zaopatrzenie, podwyższono płace i zapowiedziano ich dalszy wzrost w całej gospo­darce uspołecznionej. W czerwcu 1976 roku okazało się jednak, że znowu konieczna jest podwyżka cen detalicznych żywności — i to znaczniejsza niż w grudniu 1970 roku. Pojawiły się bowiem znaczne trudności w zaspokojeniu szybko ro­snącego popytu na mięso i przetwory oraz inne ro­dzaje artykułów spożywczych. Wydarzenia w Ursusie i Radomiu sprowokowały przy tym nie tylko zapo­wiedź znacznej podwyżki cen żywności, lecz także zła­manie przez władzę obietnicy konsultowania ze spo­łeczeństwem każdego poważniejszego wzrostu cen de­talicznych mięsa i przetworów.

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂