BEZ ŻADNYCH FUNKCJI

Poza tym nie pełniło żadnych funkcji koordynacyjnych w skali kraju, było bowiem w praktyce jednym z depar­tamentów Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższe­go i Techniki. W styczniu 1974 roku usiłowało ten problem rozwiązać Prezydium Rządu, wydając zarzą­dzenie, w myśl którego Komisja Planowania zobowią­zana została do opracowywania rocznych i wielolet­nich planów rozwoju informatyki; Komisja Planowa­nia nie dysponowała jednocześnie środkami finanso­wymi i rzeczowymi na rozwój informatyki, te bowiem pozostawały w dyspozycji resortów. W praktyce więc było wielu sponsorów rozwoju informatyki, a jak wia­domo — gdzie kucharek sześć…

Witaj! Jest to blog poświęcony tematyce technicznej, na którym chciałabym podzielić się z wami swoją pasją. Tematyka ta jest bardzo bliska mojemu sercu - stąd decyzja o prowadzeniu bloga. Chciałabym, abyś świetnie bawił się czytając moje wpisy 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)